O projektu "Fit za (poslovni) život"

Udruženje “Faros” trenutno realizira projekt pod imanom “Fit za (poslovni) život” 

Ciljna grupa je 40 učenika i učenica koji će krenuti u srednju školu 2023./2024. školske godine iz socijalno ugroženih porodica (50% su pripadnici romske nacionalne manjine)

Trajanje programa od 01.01.2022. do 31.12.2026.

Ciljevi programa
- polaznici/e su uspješno završili srednje stručno obrazovanje
- polaznici/e posjeduju vještine i sposobnosti za uspješno savladavanja životnih izazova (life skills)

Koncepcijske osnove
Vještine i sposobnosti za uspješno savladavanje životnih izazova je WHO 1994.god. označila pojmom life skills (životne vještine). WHO preporučuje da se ove vještine koriste kao osnova za programe prevencije i za interventne programe. Značenje pojma Life skills (životne vještine) velikim dijelom se poklapa sa 6 centralnih „zaštinih faktora“, dakle ključnih sposobnosti koje se stiču, a koje podržavaju rezilijentnost neke osobe i „(...) koje su u najvećoj mjeri zaslužne za razvoj i očuvanje mentalnog i fizičkog zdravlja“(Fröhlich-Gildoff 2019):

1) Samopercepcija: U stanju sam diferencirano i primjereno percipirati svoje osjećaje i misli i jednako tako o njima razmišljati. U stanju sam percipirati raspoloženja, kod sebe samog/same i kod drugih, te razmišljati i o njima. Druge osobe mogu primjereno percipirati i postaviti ih u relaciju sa samim sobom.

2) Samoefikasnost: Imam povjerenja u svoje sposobnosti i raspoloživa sredstva. U sebi
nosim unutarnje uvjerenje da mogu ostvariti određeni cilj – makar mi na putu stajale određene prepreke. Očekujem da moje djelovanje dovede do rezultata. Ako se to dogodi, takav uspjeh dovodim u vezu sa vlastitim sposobnostima i ponosan/ponosna sam na to. Ako se to ne dogodi, prepoznajem nepovoljne eksterne faktore i ne dozvoljavam da me to obeshrabri.

3) Samoupravljanje/samoregulacija
U stanju sam da sa emocionalnom fleksibilnošću reagujem na različite opterećujuće situacije i da u skladu sa njima reguliram svoje unutrašnje stanje tako da regaujem jače ili slabije, u skladu sa potrebama. Znam šta me smiruje kada sam uznemiren/a i šta/ko mi tada može biti od pomoći.

4) Socijalne vještine
Mogu se uživjeti u stanje druge osobe, a svoje vlastite osjećaje i potrebe percipirati i izraziti diferencirano i primjereno. Mogu se založiti za to da moje potrebe budu ispunjene, ali uvijek u vidu imam i potrebe drugih ljudi. Imam hrabrosti da kažem „ne“.

5) Adaptivna strategija suočavanja/stres
U stanju sam procijeniti neku stresnu situaciju i imam na raspolaganju odgovarajuće strategije za suočavanje sa njima. Znam gdje/kako mogu dobiti odgovarajuću podršku.

6) Sposobnost rješavanja problema
U stanju sam da razumijem problem koji nastaje. Znam šta želim postići i u stanju sam
razmišljati o tome kako da tada postupim. Djelujem u skladu sa tim. Vjerujem u sebe da mogu riješiti problem odnosno da ću dobro prihvatiti i situaciju u kojoj je problem nemoguće riješiti.

1. faza programa (2022./2023.)
U prvoj fazi programa u središtu je pažnje osnovna vještina samopercepcije, koju autorice programa smatraju pretpostavkom za razvoj odnosno za jačanje ostalih 5 ključnih vještina.
Sticanje sposobnosti samopercepcije kvalitativno će evaluirati eksterni Islamski Pedagoški Fakultet Zenica i Pedagoška visoka škola Cirih/Pädagogische Hochschule Zürich.
Ova faza trajat će od 01.05.2022. do 30.06.2023. Na 4 vikend-radionice sa ukupno 10
nastavnih dana i 4 individualna savjetodavna razgovara koje će voditi edukatorice unapređivat će se sljedeće konkretne vještine i sposobnosti:
Samopercepcija u odnosu na tijelo
Samopercepcija u odnosu na emocije
Samopercepcija u odnosnu na misli
Samopercepcija u odnosu na unutarnje stavove/ubjeđenja

2. faza programa
U drugoj fazi programa u središtu pažnje je ključna vještina samoefikasnosti. Samoregulacija, socijalne vještine, adaptivna strategija suočavanja i sposobnost rješavanja problema.