loading

Couple Test

خوشبختی خود را اندازه گیری کنید؟

شما خوشبخترید یا همسرتان؟

این آزمون طراحی شده است تا میزان خوشبختی و شادی شما را اندازه گیری کند!

فراموش نکنید شرط مهم برای انجام این آزمون، داشتن صداقت در پر کردن آزمون است! جملات را با دقت مطالعه نمایید و سپس یکی از 4 گزینه را انتخاب نمایید!

اگر دوست دارید خوشبختی خود را با همسرتان مقایسه کنید می توانید بار دیگر صفحه را تازه سازی کنید و این بار از همسرتان بخواهید تا در آزمون شرکت کند! اگر آماده هستید دکمه شروع را لمس کنید!